คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานธุรกิจ (30000-1401)
ศุทธินี แพทย์สันเทียะ

คณิตศาสตร์และสถิติเพื่องานธุรกิจ (30000-1401)

 ศึกษาเกี่ยวกับการฝึกทักษะการคิดคำนวณ แก้ปัญหา เรื่องสถิตพื้นฐาน ตรรกศาสตร์ และกำหนดการเชิงเส้น และนำไปประยุกต์ในการเรียนรู้งานอาชีพ และชีวิตประจำวัน